Ekonom

Informacja dla pracowników szkoły i byłych pracowników; emerytów i rencistów

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dostępny do wglądu w Dziale Kadr Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  (druk do pobrania w Dziale Kadr).

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku powinny być złożone do 15 września natomiast wnioski o pomoc finansową w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia powinny być złożone do dnia 30 listopada.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego taką sytuację: 

  1. zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające chorobę, zwiększającą wydatki, zaświadczenie potwierdzające koszty leczenia lub rachunki imienne potwierdzające zakup leków
  2. dokumenty potwierdzające zwiększone wydatki stawiające rodzinę  w trudnej sytuacji materialnej

Warunkiem uzyskania pomocy w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny (współmałżonka lub dziecka) jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego taką sytuację:

  1. przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie lekarskie o długotrwałej (przewlekłej) chorobie
  2. w przypadku śmierci członka rodziny – kserokopie odpisu skróconego aktu zgonu
  3. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednie dokumenty np. zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.


Dopłata do wypoczynku zorganizowanego  wymaga złożenia dokumentu     potwierdzającego poniesione wydatki, w którym zaznaczone jest m.in. miejsce i czas   trwania wypoczynku, liczba osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość  poniesionego wydatku na wypoczynek.

Przez wypoczynek zorganizowany rozumie się   zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie wypoczynek obejmujący nocleg i wyżywienie. 

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego jest możliwe nie częściej niż raz na rok kalendarzowy.

    wzory dokumentów do pobrania
 


Strona głównaHistoria szkołyPrawo szkolneNasze sukcesyGaleriaKontakt
OrganizacjaKalendarz rokuKierunki kształceniaKlasyEgzamin maturalnyEgzamin zawodowy
KadraDyrekcjaNauczycieleSekretariatSamorząd uczniowskiFundusz socjalny
Dla uczniówPlan lekcjiZastępstwaDzwonkiPodręcznikiZajęcia pozalekcyjne
Dla rodzicówDziennik elektronicznyZebraniaInformacjeRada rodziców
Dla absolwentów
RekrutacjaKierunki kształceniaDla gimnazjalistówDla dorosłych
Praktyki zawodowe
Pedagog
Doradcy zawodowi
Szkoła przedsiębiorczości
Biblioteka
Projekt unijnyAktualnościRegulaminHarmonogram
Spacer po szkole
O nas w prasie
Ekowieści
Moodle
Archiwum
Facebook
Powiat chrzanowski
Szkoła przedsiębiorczo�ci
EFS
eTwinning
Statut
Regulamin oceniania
Ocenianie zachowania
Programy nauczania
Hala sportowa